Reference


SEZNAM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Autorský a technický dozor investora na většině uvedených akcích

2016

 • Návrh zahrady Slezské diakonie v Ostravě (2016). Návrh zeleně, zpevněných ploch, mobiliáře a herních prvků do zahrady stacionáře pro mentálně a tělesně postižené obyvatele domova. Na projekt byla získána dotace z švýcarských fondů. Zahrada je realizována v roce 2016.
 • Revitalizace rozvojových ploch v Bohumíně (2016). Návrh zeleně na rozvojových plochách vyčleněných městem jako náhradní výsadby. Návrh kácení, pěstebních opatření, architektonická koncepce, výsadby stromů keřů. Projektová dokumentace byla vypracována pro získání dotace z OPŽP.
 • Návrh zahrad mateřských škol ve Frýdku – Místku (2016). Návrh zeleně, mobiliáře, vrbových staveb a herních prvků ve školkách Anenská a Třanovského
 • Návrh přírodě blízké zahrady mateřské školy ve Stonavě (2016). Studie s vyčíslením nákladů v návaznosti na prioritní osu 7 OPŽP dotace pro environmentální vzdělávání. Jedná se o hřiště školky tvořeno typovými a hlavně atypickými prvky z přírodních materiálů jako je dřevo, kámen, voda s využitím terénu.
 • Návrh zeleně odstavných ploch v centru Bohumína (2016). Návrh řeší parkoviště, odpočinkové plochy, mlatové chodníky a trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace
 • Regenerace zeleně v areálu Třineckých železáren (2016). Návrh zeleně k projektové dokumentaci stavby kyslíkárny. Splnění podmínek zanesených v EIA. Návrhy stromů, keřů, trávníků.
 • Regenerace zeleně v obci Kateřinice, odpočívadla (2015-16). Návrhy úprav a vytvoření odpočívadel v obci, na vytipovaných lokalitách, mobiliář, dlažba, zeleň. Součástí byla i architektonická koncepce a projektová dokumentace obecního parku.

2015

 • Regenerace zeleně v obci Stonava: (2015) Projektová dokumentace pěstebních opatření vzrostlých stromů na území Stonavy, návrhy zeleně ve vytipovaných lokalitách (realizační cena  13 mil. Kč) Přiznána dotace OPŽP, realizace 2016 – 2017
 • Územní studie sídelní zeleně obce Stonava: (2015) Územní studie zeleně, registrovaná. Jako podpora dotačních titulů OPŽP dle určené metodiky
 • Revitalizace ploch přilehlých k Rafinerskému lesíku v Bohumíně: (2015). Návrh pěstebních opatření v porostech v zarostlých lokalitách centra města po získání pozemku městem. Návrh kácení, pěstebních opatření, architektonická koncepce, návrh napojení lokality na stávající park, výsadby stromů keřů.

2014

 • Hřiště v přírodním stylu u mateřské školy v Žabni: (2014) Studie s vyčíslením nákladů v návaznosti na prioritní osu 7 OPŽP dotace pro environmentální vzdělávání. Jedná se o hřiště školky tvořeno typovými a hlavně atypickými prvky z přírodních materiálů jako je dřevo, kámen, voda s využitím terénu. Navazovala projektová dokumentace (rok 2015), realizace v letech 2015 / 2016
 • Revitalizace zelených ploch v Brušperku. Návrh sadových úprav na vytipovaných plochách v Brušperku – realizováno 2015
 • Hřiště v přírodním stylu u mateřské školy Čeladenská beruška: (2014). Studie a následná projektová dokumentace v návaznosti na prioritní osu 7 OPŽP dotace pro environmentální vzdělávání. Jedná se o hřiště školky tvořeno typovými a hlavně atypickými prvky z přírodních materiálů jako je dřevo, kámen, voda s využitím terénu. Prvky podporují ekologickou výchovu a setkávání dětí (amfiteátr, ohniště, broukoviště, ovocná zahrada) i pohyb a hru dětí (lanové centrum, vrbové tunely, altán se zelenou střechou, vodní hry atd.). Realizace byla provedena v roce 2015
 • Dendrologický průzkum v areálu Kauflandu v Jeseníku  (2014) Inventarizace zeleně včetně vyčíslení ekologické újmy jako podklad pro rozhodnutí o náhradní výsadbě

2013

 • Hřiště v přírodním stylu u mateřské školy v Metylovicích: (2013). Studie s vyčíslením nákladů v návaznosti na prioritní osu 7 OPŽP dotace pro environmentální vzdělávání. Jedná se o hřiště školky tvořeno typovými a hlavně atypickými prvky z přírodních materiálů jako je dřevo, kámen, voda s využitím terénu. Prvky podporují ekologickou výchovu (vyvýšené záhony, bylinkové záhony, jahodoviště, ovocná zahrada) i pohyb dětí (skluzavka v kopci, pocitový chodník, opičí dráha využívající přírodní materiál a terén atd.). Navazoval prováděcí projekt a realizace v roce 2014
 • Park na místě zrušeného depozitáře v Kopřivnici: 2013. Projekt pro provedení prací. Sadové úpravy okolí nového amfiteátru, aleje, záhony atd.
 • Brušperk – Dopravní ostrůvky a trvalkové záhony s extenzivní údržbou (2013). Jedná se o speciální záhony sázené do štěrku, tyto vyžadují minimální údržbu
 • Využití okolí sokolovny v Bohumíně – Záblatí: (2013). Studie. Jedná se o návrh parkoviště a parčíku před sokolovnou. Navrženy mlatové chodníky, centrální shromažďovací plocha, umělecká díla, mobiliář, parkoviště, komunikace.
 • Brušperk – Park Brušperk – střed (2013). Projekt pro provedení prací.  Architektonický návrh území, mlatových  chodníků. Sadové úpravy: Návrh stromových, keřových skupin, trvalkových záhonů, zajímavých skupin dřevin do průhledů, mobiliáře.
 • Areál firmy Linde Gas Ropice  (2013). Studie. Architektonický návrh přilehlého parčíku u nově postavené budovy. Návrh mlatových chodníků, mobiliáře, živých plotů a dřevin. Odpočívadla s vodou, uměleckým dílem. Projekt pro provedení prací, realizace v roce 2014.
 • Dendrologický průzkum v areálu Kauflandu v Bohumíně  (2013). Inventarizace zeleně včetně vyčíslení ekologické újmy jako podklad pro rozhodnutí o náhradní výsadbě.
 • Návrh parku domova pro seniory v Nýdku  (2013). Projekt pro provedení prací. 16Ha park u nově vznikajícího domova pro seniory. Architektonický návrh území, trasování chodníků, návrh odpočívadel vyhlídek, prvků drobné architektury, mobiliáře, vodní plochy. Dendrologický průzkum, návrh terénních a sadových úprav.

2012

 • Návrh řešení okolí ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku : (2012). Projekt pro provedení prací.  Architektonický návrh území, napojení nových alejí a chodníků. Sadové úpravy: Návrh zahrady pro environmentální výchovu, návrhu parku před školou, aleje. Návrh mobiliáře, příprava pro dětské hřiště, altán. Na zahradu pro environmentální a ekologickou výchovu byla poskytnuta dotace, realizace na jaře 2013- podzim 2013. Zeleň kolem školy realizována z obecích peněz v roce 2014
 • Rozšíření hřbitova v Metylovicích: (2012). Projekt pro provedení prací.  Sadové úpravy starého i nového hřbitova, aleje, skupiny dřevin, výsadby .  Projekt je zpracován jako podklad pro žádost dotace z OPŽP
 • Regenerace ovocného sadu v Metylovicích (2012) Projekt pro provedení prací v návaznosti na OPŽP, osu 6. Návrh ovocného sadu starých odrůd ovocných stromů zapadající do podhůří Beskyd. Dotace byla přiznána, realizace podzim 2014
 • Regenerace bývalé nerekultivované skládky na ul. Budovatelská v Bohumíně – Záblatí (2012): Projekt pro provedení prací v návaznosti na osu 2 OPŽP. Krajinářské zpracování území, včetně rekreačního využití území, návrh travnatých cest, luk, mostů, schodišť, povalových chodníků a mobiliáře pro rekreaci občanů přilehlého sídliště. Dotace byla městu poskytnuta, realizace podzim 2013
 • Regenerace bývalého sportovního areálu a fotbalového hřiště „Faja“ v Bohumíně: (2012). Studie a projekt pro provedení prací sadových úprav a herních prvků. Jednalo se o regeneraci a projekt izolační zeleně tak, aby projekt byl v návaznosti na osu 2 OPŽP. Bylo navrženo  rekreační využití území včetně terénních úprav, trasování, návrhu bikrosové dráhy, cyklotrialového hřiště, dětského cyklookruhu, sáňkovacích kopců. Návrh zeleně byl proveden pozitivním výběrem ze stávajících porostů, navrženy nové výsadby stromů a keřových skupin.

2011

 • Dendrologický průzkum na místě elektrorozvodny firmy Čeps v Žabni: (2011). Inventarizace zeleně včetně vyčíslení ekologické újmy jako podklad pro rozhodnutí o náhradní výsadbě. Kácení v roce 2011
 • Návrh zeleně v centru obce  v Žabeň: (2011). Okolí kaple (prováděcí projekt) – Návrh zeleně a mobiliáře na návsi a okolí kaple v Žabni včetně zpevněných ploch a mobiliáře. Realizace 2012. Návrh zahradních úprav u Základní a Mateřské školy v Žabni, včetně návrhu dřevin pro ekologickou učebnu, prováděcí projekt, realizováno na jaře 2013

2010

 • Regenerace lesoparku Bažantnice v Karviné – Novém Městě: (2010). Projekt pro provedení prací (Inventarizace zeleně s návrhem kácení a pěstební opatření, architektonický koncepční záměr, návrh výsadeb, průhledů a pohledů, návrh dominantních, celoročně zajímavých skupin zeleně..) Realizace v roce 2010
 • Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně: (2010). Projekt pro územní souhlas s podrobnostmi projektu pro provedení prací v návaznosti na OPŽP – p. osa 2 (Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí). Project obsahoval dendrologický průzkum, architektonický návrh, vytipování provozně nebezpečných a přestárlých stromů, navrhování zeleně do nového biokoridoru a biocentra, podpora ÚSES, zeleň na sídlišti Tovární a Dolní Pole. V roce 2012 poskytnuta dotace, realizace 2012-2013

2009

 • Regenerace hřbitova v Karviné – Mizerově: (2009). Projekt pro územní souhlas s podrobnostmi projektu pro provedení prací v návaznosti na OPŽP, osa 6.5 (Regenerace urbanizované krajiny) a dále technická pomoc při podávání žádosti na tento projekt (Architektonický návrh území, dendrologický průzkum, sadové úpravy, návrh mobiliáře) Dotace získána a realizace proběhla v roce 2012
 • Návrh dětského hřiště v Bašce – Hodoňovicích (2009). Návrh dětského hřiště včetně použitých typových prvků, bezpečnostních zón, dopadových ploch, mobiliáře.  Realizace v roce 2010

2008

 • Návrh zeleně a dětského hřiště v centru obce Krmelín: (2008). Projekt pro provedení prací (Návrh zeleně v centru obce, okolí školy, dětského hřiště včetně zpevněných ploch a mobiliáře), realizace v roce 2010

Komentáře jsou vypnuty.