Nabídka


ATELIÉR NABÍZÍ PROJEKTOVÉ PRÁCE ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY

 

Projekty a návrhy objektů veřejné a vyhrazené zeleně

městské parky, pěší zóny, náměstí, zeleň obytných souborů, hřbitovy, zahrady mateřských škol, dětská hřiště, přírodně blízké zahrady mateřských škol, sportovní areály, doprovodná zeleň komunikací, uliční stromořadí


Dendrologické průzkumy, hodnocení kvality dřevin, inventarizace zeleně

dendrologické posudky včetně finančního ohodnocení dřevin, návrh pěstebních opatření, návrhy náhradních výsadeb, podklady k povolení ke kácení dřevin


Pasporty zeleně

Zpracování digitálního pasportu zeleně, který je základním dokumentem pro správu zeleně. Obsahuje kvantitativní informace o skladbě a umístění vegetačních prvků. Jeho cílem je udržení nebo posílení stávající funkce ploch zeleně. Pasport zeleně slouží jako zdroj informací pro vypracování projektu údržby


Studie sídelní zeleně

Jedná se o základní materiál, který eviduje a hodnotí funkční využití veškerých stávajících ploch sídelní zeleně a navrhuje využití u ploch plánovaných. Je tak důležitým podkladem pro územní plán.

Cílem územní studie je vytvořit funkční, dle možností propojený systém ploch zeleně. Stanovuje regulativy pro jednotlivé kategorie zeleně, navrhuje etapizaci realizací, rekonstrukcí a dalších úprav ploch zeleně


Krajinářské plány a studie

Cyklistické stezky, lesoparky, naučné stezky, vyhlídkové trasy, rekultivace zanedbaných území


Projekty rodinných zahrad

Projekty rodinných zahrad od studie až po prováděcí (realizační) projekt včetně zprostředkování realizace. Jednotlivé části kompletní dokumentace vaší zahrady, tak jak je pro Vás připravíme, jsou:

  • Zaměření a fotodokumentace

Zaměření stávající situace pozemku, zakreslení do srozumitelného měřítka, fotodokumentace stávající situace. V případě složitějších geodetických prací si přizveme externího geodeta.

  • Inspirativní listy

Poté, co nám sdělíte své představy, a přání připravíme tzv. inspirativními listy, kde se pomocí atmosfér, barev, rostlin a fotografií zahradních detailů pokusíme vystihnout vaši budoucí zahradu.

  • Studie

Půdorysné řešení vašeho pozemku, kde rozvrhneme základní hmoty, plochy uspořádání vaší zahrady.

  • Osazovací a vytyčovací plán

Přesná specifikace použitého rostlinného materiálu, jeho umístění a výsadbové velikosti. Správným výběrem rostlinného materiálu zaručíme proměnlivost vaší zahrady v průběhu roku.

  • Textová část

Pro jasné specifikování projektovaných dílčích prvků Vaší zahrady je třeba připravit velmi přesně zpracované podklady a to jak po stránce rozměrů, tak i technologie proveditelnosti. Jedině tak můžeme nalézt spolehlivého a seriozního dodavatele konkrétního záměru.

  • Položkový rozpočet

Poptáme několik kvalitních firem v okolí realizace. Každé důkladně vysvětlíme záměr a necháme zpracovat několik srovnatelných rozpočtů.

Standardem ateliéru je vypracování projektové dokumentace ve všech stupních od průzkumů, inženýrské činnosti přes studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentaci až po autorský a technický dozor investora.

Umím zpracovat projektovou dokumentaci splňující podmínky dotačních titulů, která je vhodným podkladem pro získání dotace z dotačního programu

Státního fondu životního prostředí a regionálních operačních programů.

Nabízím také pomoc s výběrem realizační firmy, kterou Vám v rámci autorského dozoru nekompromisně pohlídám. Docílím tak dokončení Vaší realizace přesně dle projektu.

Komentáře jsou vypnuty.